Kennismakingsgesprek

Een coachtraject begint met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten, deze is vrijblijvend en kosteloos. We bespreken welke vraag u heeft, wat u van de coaching kunt verwachten en of het van beide kanten “klikt”.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Het intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten en is bij voorkeur bij u thuis.

Coachtraject

De eerste sessie besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Samen met uw kind kijk ik naar de huidige situatie en formuleren we samen een doel waar uw kind naar toe kan werken. Dit doel kan mogelijk afwijken van de hulpvraag van de ouders/begeleiders. Wanneer dit het geval is ga ik altijd eerst aan de slag met het doel wat uw kind heeft geformuleerd. Door een persoonlijk doel te stellen zet je het kind in beweging. Mijn overtuiging is dat ieder kind de kracht en mogelijkheden heeft om problemen op te lossen die hij tegenkomt op weg naar het gestelde doel.
Door middel van verschillende werkvormen gaan we op zoek naar de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Zodra we deze samen in beeld hebben gaan we deze kwaliteiten inzetten om het doel van het kind te behalen. Door nieuwe inzichten en ervaringen op te doen zal het kind uiteindelijk op eigen kracht zijn doelen bereiken!
Ik streef er naar om het coachtraject zo kort mogelijk te houden. Te denken valt aan gemiddeld 5-8 sessies van ongeveer 1 uur. In overleg spreken we de frequentie af. Het kan zijn dat de sessies eerst wekelijks plaatsvinden, en naar gelang het traject vordert zullen de sessies om de week kunnen plaatsvinden.

Tussenevaluatie

Na ongeveer 3-4 sessies bespreken we of een evaluatiegesprek gewenst is. Deze evaluatie gebruiken we om te bespreken hoe het gaat, waar we staan en het eventuele vervolgtraject te bepalen.

Eindevaluatie

Tijdens de eindevaluatie zal er besproken worden wat het coachtraject opgeleverd heeft voor een ieder. Tevens worden er handvaten geboden voor de toekomst.

Coachpraktijk Lef is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.